Τοιχοποιία

 • Εξωτερική

Η θερμική προστασία του κελύφους είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερμική συμπεριφορά οποιουδήποτε κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί βασική αρχή εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας την ανεπιθύμητη ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του κτιρίου και του περιβάλλοντος.

Η βέλτιστη λύση για τη μόνωση της τοιχοποιίας των κτιρίων με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζονται σε υφιστάμενες κατοικίες επενδύοντας εξωτερικά το σύνολο των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με διογκωμένη πολυστερίνη EPS, η οποία τοποθετείται χωρίς διακοπές. H Διογκωμένη Πολυστερίνη (ΕPS) με γραφίτη ή χωρίς, πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση και πιστοποιημένη για αυτή την εφαρμογή. Οι πλάκες είναι απαραιτήτως μικρών διαστάσεων (1,00m Χ 0,60m), απαιτούν ειδική διαδικασία ωρίμανσης και πολύ αυστηρές διαστασιακές ανοχές.

Στη συνέχεια καλύπτεται με ειδικό, ελαστικό και ισχυρό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου το χειμώνα, η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι και πρακτικά απαλείφονται οι κατασκευαστικές θερμογέφυρες.

Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών.

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε, είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας.

Στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα  θερμομονωτικά υλικά που συνεργάζονται άριστα με τα κονιάματα και τα επιχρίσματα όπως η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  ETICS TH και η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps  ETICS TH στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης μπορεί να τοποθετηθεί  λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  ETICS TH 150 ή 200 ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps ETICS TH 150 ή 200 η οποία είναι υψηλής πυκνότητας και παρέχει μεγάλη αντοχή σε κρούση και πολύ μικρή απορροφητικότητα σε νερό.

Όλα τα προϊόντα της εξωτερικής θερμομόνωσης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

Πλεονεκτήματα

 • Εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας.

 • Διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τη θερμοκρασία του χώρου μετά τη διακοπή λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων.

 • Εκμηδενίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας θερμογέφυρων.

 • Προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας.

 • Μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης.

 • Αποτρέπει τις ζημιές από υγρασία και παγωνιά σε σωληνώσεις ύδρευσης.

 • Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χώρου και διευκολύνει τη διαμόρφωση έντονων αρχιτεκτονικών στοιχείων στο κτίριο, αφού αυτά δημιουργούνται με το θερμομονωτικό υλικό.

Μειονεκτήματα

 • Δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε κτίρια που στις όψεις τους έχουν έντονο εξωτερικό μορφολογικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα σε ένα νεοκλασικό ή και σε περιοχές - οικισμούς - που δεν επιτρέπεται η   

 • μορφολογική αλλοίωση της εμφάνισης των σπιτιών.

 • Μεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης.

 • Εν έχει τον κίνδυνο ρηγματώσεων, αν η εφαρμογή δε γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε εταιρείας της οποίας το σύστημα εφαρμόζεται.

 

 • Διπλή με διάκενο

Η θερμομόνωση στον πυρήνα της διπλής τοιχοποιίας εφαρμόζεται στα κτήρια κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους  ή και σε πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν θέλουμε να αντικαταστήσουμε επάλληλα ή ανοιγόμενα κουφώματα, οπότε γεμίζουμε το κενό στον τοίχο με θερμομονωτικές πλάκες. Σε αυτή τη μέθοδο θερμομόνωσης ουσιαστικά υπάρχει τοίχος εξωτερικά και εσωτερικά, και ανάμεσα τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Κατασκευαστικά πρέπει να έχετε υπόψη πως στη θερμομονωση διπλής τοιχοποιίας ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τοίχος (τα 2 κελύφη) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με σενάζ τουλάχιστον ανά 1 μέτρο ύψους για ενίσχυση, το οποίο πρέπει επίσης να είναι θερμομονωμένο για την αποφυγή θερμογεφυρών.

Τα στάδια κατασκευής έχουν ως εξής:

1. Αρχικά χτίζεται ο πρώτος επιμέρους τοίχος μέχρι το ύψος του σενάζ.

2. Στη συνέχεια καθαρίζεται ο τοίχος του δαπέδου από πιθανά υπολείμματα του κονιάματος.

3. Ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης σειράς του θερμομονωτικού υλικού από διογκωμένη πολυστερίνη, έτσι ώστε να εφάπτεται στον τοίχο και το δάπεδο.

4. Στο επόμενο στάδιο της θερμομόνωσης διπλής τοιχοποιίας τοποθετείται και η επόμενη σειρά θερμομονωτικού υλικού έως το σενάζ, με τρόπο ώστε τελικά οι πλάκες να εφαρμόζουν πλήρως μεταξύ τους, αλλά και με

 τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία, δηλαδή τον τοίχο, τα δοκάρια, τις κολώνες κλπ.

5. Πέμπτο και τελευταίο βήμα της θερμομόνωσης διπλής τοιχοποιίας είναι το χτίσιμο και του δεύτερου επιμέρους τοίχου μέχρι τη στάθμη του σενάζ.

Στην περίπτωση της θερμομόνωσης διπλής τοιχοποιίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα  θερμομονωτικά υλικά όπως η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  και η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps  στο κατάλληλο πάχος και πυκνότητα.

Τα θερμομονωτικά προϊόντα για την μόνωση διπλής τοιχοποιίας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ 

Πλεονεκτήματα

 • Είναι ευκολότερος ο τρόπος τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών, σε σύγκριση με την εξωτερική θερμομόνωση και την εσωτερική θερμομόνωση.

 • Μικρότερο κόστος επένδυσης.

 • Επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου (έστω και μερική) σε σχέση με την εσωτερική θερμομόνωση.

Μειονεκτήματα

 • Δεν έχει καλή αντισεισμική συμπεριφορά. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε τοιχοποιίες με πλημμελή σύνδεση των δύο κελυφών το εξωτερικό κέλυφος να αποσυνδέεται και να πέφτει μετά από μία ισχυρή σεισμική

 • δόνηση.

 • Δεν εκμεταλλεύεται πλήρως, παρά μερικώς, τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας. Ωστόσο, αυτή είναι δυνατό να αυξηθεί αναλόγως με το πάχος του τοίχου του εσωτερικού κελύφους.

 • Πιθανός σχηματισμός συμπύκνωσης λόγω διάχυσης τω υδρατμών πραγματοποιείται στον πυρήνα της τοιχοποιίας οπότε είναι πιο δύσκολο να διαφύγει.

 • Κατασκευαστικά πιο δύσκολο η αποφυγή θερμογέφυρων.

 

 

 • Εσωτερική

Το σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται σε υφιστάμενες κατοικίες κυρίως στις περιπτώσεις που δεν είναι επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου το χειμώνα και η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι. Πρόκειται για μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται από το εσωτερικό του κτιρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση ικριωμάτων.

Προτιμάται σε κτίρια διακοπτόμενης χρήσης, στα οποία ζητείται η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης και δεν ενδιαφέρει η θερμοκρασιακή διακύμανση μετά τη διακοπή της λειτουργίας του (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρα κινηματογράφοι κτλ.) Είναι επίσης κατάλληλη για εξοχικές κατοικίες, που το χειμώνα χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Όσον αφορά τα στάδια εφαρμογής της εσωτερικής θερμομόνωσης:

- Στην πρώτη φάση της εσωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό, όπου συνήθως προτιμάται η διογκωμένη πολυστερίνη.

- Στη συνέχεια οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται στην εσωτερική πλευρά των πλαϊνών τοίχων, είτε με μηχανική στήριξη είτε με κόλλα

- Στο τρίτο στάδιο της εσωτερικής θερμομόνωσης γίνεται η επικάλυψη του θερμομονωτικού υλικού με κονιάματα ή γυψοσανίδα

- Ενώ στο τέλος γίνεται ο χρωματισμός της επιφάνειας των γυψοσανίδων με τα κατάλληλα υλικά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Πλεονεκτήματα

 • Είναι συχνά η μόνη λύση σε διατηρητέα κτίρια και σε περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας όπου οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν εξωτερική θερμομόνωση της.

 • Τα θερμομονωτικά αποτελέσματα είναι λίγο πιο άμεσα, καθώς η θερμομόνωση βρίσκεται πριν από τα δομικά στοιχεία του τοίχου.

 • Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προστασία των θερμομονωτικών υλικών, αλλά μόνο κάλυψη τους.

 • Οι οικοδομικές εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Μειονεκτήματα

 • Δεν εκμεταλλεύεται την θερμοχωρητικότητα του τοίχου και το σπίτι επηρεάζεται πιο εύκολα από την εξωτερική θερμοκρασία.

 • Επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη του χώρου μετά της διακοπή της λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων.

 • Επιτρέπει την δημιουργία θερμογεφυρών, κυρίως στα σημεία διακοπής της τοιχοποιίας από τις πλάκες των ορόφων.

 • Αφήνει την τοιχοποιία απροστάτευτη στις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας και τα δομικά στοιχεία συνεχίζουν να κινδυνεύουν από συστολές και διαστολές λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών

 • Ευνοεί το σχηματισμό συμπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατμών.