Ελαστικοποιητής Penecryl Elastic Penetron

Τεχνικό Φυλλάδιο: 

 

Το PENECRYL™ ELASTIC είναι ένας λευκός ελαστικοποιητής σε υγρή μορφή, ιδανικός ως βελτιωτικό πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων. Το PENECRYL™ ELASTIC αποτελεί υδατικό διάλυμα συμπολυμερούς ακρυλικού εστέρα- στυρενίου, με υψηλή συγκέντρωση στερεών, χωρίς αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO).

 

Εταιρεία:

84